Διαταγή στρατηγού Τζανίνι (ΦΕΡΡΑΡΑ), 26 Οκτ 1940


ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ 23ης ΟΡΕΙΝΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΦΕΡΡΑΡΑ»

Επιτελικό Γραφεΐον

Τ.Τ. 52 Α, 26 Οκτωβρίου 1940/ΧΥΙΙΙ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΕΡΡΑΡΑ

Άπό δέκα εννέα μηνών είς τήν όχυράν καΐ τραχεΐαν ταύτην γήν της Αλβανίας χαλυβδουμεν οπλα καΐ καρδίας, προσηλωμένοι προς ενα σκοπόν, όστις ηδη είναι εγγύς.

Συνεσφιγμένοι είς μίαν μόνην δέσμην ενεργειών και θελήσεων, πεζοί, μελανοχίτωνες, πυροβοληταί, μηχανικοί, όλοι, Ιταλοί και Αλβανοί, προσηλούμεν το βλέμμα προς τήν Ηπειρον.

θά κάμωμεν ν’άναθάλη ή δάφνη της «Φερράρα».

Έν τη πεποιθήσει ταύτη σας κραυγάζω τήν ιαχήν τού αγώνος, ό όποιος θά καταστεί Νίκη: «Επέστη ή ήμερα μας.. – και είναι ανάγκη να νικήσωμεν»,

Ό Στρατηγός Διοικητής τής Μεραρχίας

Τζαννίνι

Advertisements