Λόγος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 28 Μαϊ 1453


Βράδυ Δευτέρας 28 Μαΐου 1453, παραμονή της αποφράδας Τρίτης. Οι τούρκοι έχουν ολοκληρώσει τις προπαρασκευές τους για την μεγάλη επίθεση. Οι συγκλονιστικότερες στιγμές της χιλιετίας. Ο εμψυχωτικός λόγος του Αυτοκράτορα στους στρατιώτες του, η τελευταία λειτουργία στην Αγια Σοφιά, και πάλι στα τείχη για το μεγάλο καθήκον. Όλοι, με πλήρη συναίσθηση των στιγμών, αποφασισμένοι να φανούν αντάξιοι του χρέους της Ιστορίας, αγωνιζόμενοι ως Έλληνες.

Υμείς μεν, ευγενέστατοι άρχοντες και εκλαμπρότατοι δήμαρχοι και στρατηγοί και γενναιότατοι συστρατιώται και πας ο πιστός και τίμιος λαός, καλώς οίδατε ότι έφθασεν η ώρα … στήτε ανδρείως και μετά γενναίας ψυχής … Παραδίδωμι δε υμίν την εκλαμπροτάτην και περίφημον ταύτην πόλιν και πατρίδα ημών και βασιλεύουσαν των πόλεων.
»Καλώς ουν οίδατε, αδελφοί, ότι διά τέσσαρά τινα οφειλέται κοινώς εσμέν πάντες ίνα προτιμήσωμεν αποθανείν μάλλον ή ζήν· πρώτον μεν υπέρ της πίστεως ημών και ευσεβείας, δεύτερον δε υπέρ της πατρίδος, τρίτον δε υπέρ του βασιλέως ως χριστού κυρίου, και τέταρτον υπέρ συγγενών και φίλων….

Advertisements